Les plantes qui libèrent la Superficie (Jie Biao Yao)

Les plantes piquantes tièdes destinées à libérer la Superficie (Xin Wen Jie Biao Yao)

 Ma Huang (Herba Ephedrae)

Ephèdre.

Zhi Ma Huang (Herba Ephedrae Cum Mel Tosta)

Sheng Ma Huang (Herba Ephedrae Crudae).

Ma Huang Rong (poudre de Ma Huang).

Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)

Cannelle de Chine, Brindille de Cannelle.

Chao Huang Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi Tosta)

Zi Su Ye (Folium Perillae) Perilla
Zi Su Gen (Caulis Perillae) Perilla
Zi Su Zi (Fructus Perillae) Perilla
Sheng Jiang (Zingiberis Officinalis Recens)

Gingembre.

Sheng Jiang Pi (Cortex Zingiberis Recens)

Xiang Ru (Herba Elsholtziae seu Moslae) Elsholzie
Jing Jie (Herba Schizonepetae) Népète du Japon

Fang Feng (Radix Saposhnikoviae)

Fang Feng (Radix Ledebouriellae)

Impératoire.

Chao Huang Fang Feng (Radix Saposhnikoviae Tosta)

Qiang Huo (Rhizoma Seu Radix Notopterygii)

 

Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae)

Angélique sauvage

Gao Ben (Rhizoma Ligustici)

Livèche

Cang Er Zi (Fructus Xanthii)

Lampourde.

Chao Cang Er Zi (Fructus Xanthii Tosta).

Cang Er Cao (Herba Xanthii).

Cang Er Gen (Radix Xanthii ).

Cong Bai (Bulbus Allii Fistulosi)

Bulbe de ciboule.

Cong Shi (Semen Allii Fistulosi)

Cheng Liu (Cacumen Tamaricis)

Tamaris

Hu Sui (Herba Coriandri)

Coriandre.

Yuan Sui Zi (Fructus Coriandri)

Xin Yi (Flos Magnoliae)

Xin Yi Hua (Flos Magnoliae)

Boutons de fleurs de Magnolia.

Les plantes piquantes fraîches destinées à libérer la Superficie (Xin Liang Jie Biao Yao)

Bo He (Herba menthae)

Mentha piperita : Menthe poivrée.

Mentha spicata : Menthe en grappe.

Niu Bang Zi (Fructus Arctii)

Graine de Bardane

Chan Tui (Periostracum Cicadae)

Dépouille, après la mue, de cigales

Dan Dou Chi (Semen sojae praearatum)

Soja.

Chao Dan Dou Chi (Semen sojae praearatum Tosta)

Sang Ye (Ramulus Mori Albae)

Mûrier Blanc

Mi Chao Sang Ye (Ramulus Mori Albae Cum Mel Tosta)

Sang Zhi (Ramulus Mori).

Sang Shen (Fructus Mori).

Sang Bai Pi (Cortex Mori).

Ju Hua (Flos Chrysanthemi morifolii)

Chrysanthème. Camomille de Chine.

Bai Ju Hua (Ju Hua Blanc).

Huang Ju Hua (Ju Hua jaune)

Ye Ju Hua (Flos chrysanthemi indici)

Man Jing Zi (Fructus Viticis)

 

Ge Gen (Radix Puerariae)

Puéraire.

Ge Hua ( Flos Puerariae Lobatae)

Chai Hu (Radix Bupleuri)

Buplève à feuilles rondes.

Chao Chai Hu (Radix Bupleuri Tosta)

Cu Zhi Chai Hu (Radix Bupleuri Cum Aceto Tosta)

Sheng Ma(Rhizoma Cimicifugae)

Actée.

Chao Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae Tosta)

Mi Zhi Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae Cum Mel Tosta)

Fu Ping (Herba spirodelae seu Lemnae)

Lentilles d'eau

Mu Zei (Herba Equiseti Hiemalis)

Prêle d'hiver ou Prêle des tourneurs.

Les plantes qui rafraîchissent la Chaleur (Qing Re Yao)

Les plantes qui rafraîchissent la Chaleur et purgent le Feu (Qing Re Xie Huo Yao)

Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)

Asphodèle.

Jiu Zhi Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae Cum Vino Tosta).

Yan Shui Chao Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae Praep. Cum Sal).

Lu Gen (Rhizoma phragmitis)

Rhizome du roseau

Tian Hua Fen (Radix trichosanthis)

Coloquinte, serpent végétal, patrole.

Shi Gao (Gypsum Fibrosum)

Gypse.

Duan Shi Gao (Gypsum Fibrosum Calcinatum).

Sheng Shi Gao (Gypsum Fibrosum Crudae).

Mi Zhi Shi Gao (Gypsum Fibrosum Cum Mel Tosta).

Zhu Ye (Folium Phyllostachysi Nigrae)

Feuille de bambou sauvage.

Zhi Zi (Fructus Gardeniae Jasminoidis)

Shan Zhi (Fructus Gardeniae Jasminoidis)

Gardénia.

Sheng Zhi Zi (Fructus Gardeniae Jasminoidis Crudae )

Tan Zhi Zi (Fructus Gardeniae Jasminoidis Carbonisatus)

Xia Ku Cao (Spica Prunellae Vulgaris)

Prunelle, Brunelle commune, charbonnière.

Han Shui Shi (Calcitum)

Calcite

Ya Zhi Cao (Herba Commelinae)

 

Gu Jing Cao (Flos Eriocaulon Buergerianum)

 

Mi Meng Hua (Flos Buddlejae)

Buddleia

Qing Xiang Zi (Semen Celosiae Argenteae)

Graine de célosie

Xi Gua (Fructus Citrulli Vulgaris)

Pastèque

Xi Gua Pi (Exocarpium Citrulli Vulgaris)

Pelure de pastèque

Xi Gua Shuang (Fructus Citrulli Vulgaris)

Citrulli Vulgaris Degelatinatum

Les plantes qui rafraîchissent la Chaleur et assèchent l’Humidité (Qing Re Zao Shi Yao)

Huang Bai (Cortex Phellodendri)

Phellodendron, Arbre liège de Chine.

Jiu Chao Huang Bai (Cortex Phellodendri Cum Vino Tosta)

Yan Zhi Huang Bai (Cortex Phellodendri Cum Sal Tosta)

Huang Qin (Radix Scutellariae)

Toque, Scutellaire du Baïka.
Chao Huang Qin (Radix Scutellariae Tosta)

Huang Lian (Rhizoma Coptidis)

Chuan Lian

Coptide chinois.
Jiu Zhi Huang Lian (Rhizoma Coptidis Cum Vino Tosta).

Ku Shen (Radix Sophorae Flavescentis)

Racine du sophora.

Long Dan Cao (Radix Gentianae Scabrae)

Racine de la gentiane jaune

Les plantes qui rafraîchissent la Chaleur et éliminent les Toxines (Qing Re Jie Du Yao)

Reng Dong Teng (Caulis Lonicerae Japonicae)

Racine de la gentiane jaune

Lian Qiao (Fructus Forsythiae Suspensae)

Forsythia à fleurs pendantes

Pu Gong Ying (Herba Cum Radice Taraxaci Mongolic)

Pissenlit. Huang Hua Di Ding.

Zi Hua Di Ding (Herba cum Radice Violae Yedoensitis)

Violette. Pensée sauvage. Di Ding Cao.

Jin Yin Hua (Flos Lonicerae Japonicae)

Chèvrefeuille du Japon. Ren Dong Hua.

Da Qing Ye (Folium Isatidis)

Fleur de l’Isatis

Ban Lan Gen (Radix Isatidis seu Baphicacanthi)

Racine de l’Indigo

Xiong Dan (Fel Urs)

Bile desséchée de l’ours

Niu Huang (Calculus Bovis)

Calculs biliaire du bovidés

Tu Fu Ling (Rhizoma Smilacis Glabrae)

Salsepareille. Liseron. Hong Fu Ling.

Yu Xing Cao (Herba Houttuyniae)

Houttuynie

Ma Bo (Fructificatio Lasiosphaerae seu Calvatiae)

 

Shan Dou Gen (Radix Sophorae Tonkinensis)

 

She Gan (Rhizoma Belamcandae Chinensis)

Iris tigré

Ma Chi Xian (Herba Portulacae Oleraceae)

Pourpier

Bai Tou Weng (Radix Pulsatillae Chinensis)

Anémone chinoise

Qin Pi (Cortex Fraxini)

Écorce de frêne de Chine. La Shu Pi.

Bai Jiang Cao (Herba cum Radice Patriniae)

Laiteron

Hong Teng (Caulis Sargentodoxae)

 

Bai Xian Pi (Cortex Radicis Dictamni Dasycarpi)

Écorce de dictame

Ya Dan Zi (Fructus Bruceae Javanicae)

 

Qing Dai (Indigo Naturalis)

Indigo

Chuan Xin Lian (Herba Andrographis Paniculatae)

Chirrata, Carmatine

Chui Pen Cao (Herba Sedi Sarmentos)

 

Bai Lian (Radix Ampelopsis Japonicae)

 

Lou Lu (Radix Rhapontici seu Echinopsis)

 

Jin Qiao Mai (Rhizoma Fagopyri Cymosi)

Sarrasin. Qiao Mai.

Lu Dou (Semen Phaseoli Radiati)

Haricot Mungo. Soja vert chinois.

Gan Lan (Fructus Canarii Albi)

Olive chinoise

Ling (Trapa bispinosa)

 

Li (Pyrus bretschneideri)

Poire

Gan Zhe (Saccharum sinensis)

Canne à sucre

Cha (Folium Camelliae)

Thé

Ba Jiao Gen (Radix Musae)

Racine de bananier japonais

Zhi Ju Zi (Semen Hoveniae)

 

Les plantes qui clarifient la Chaleur et rafraîchissent le Sang (Qing Re Liang Xue Yao)

Shui Niu Jiao (Cornu Bubali)

Corne du buffle

Xi Jiao (Cornu Rhinoceri)

Corne de rhinocéros

Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae Glutinosae)
Gan Di Huang (Radix Rehmanniae Glutinosae)

Digitale de Chine. Rehmannia.
Sheng Di. Xian Di Huang

Xuan Shen (Radix Scrophulariae Ningpoensis)
Yuan Shen (Radix Scrophulariae Ningpoensis)

Scrofulaire

Mu Dan Pi (Cortex Moutan Radicis)

Pivoine arborescente.
Dan Pi

Chi Shao Yao (Radix Paeoniae Rubrae)
Chi Shao (Radix Paeoniae Rubrae)

Pivoine à fleurs rouges.
Jiu Zhi Chi Shao Yao (Radix Paeoniae Rubrae Cum Vino Tosta)

Tong Bian (Urina hominis)

 

Ren Zhong Huang (Pulvis glycyrrhizae praeparatus)

 

Ren Zhong Bai (Sediment urinae hominis)

 

Zi Cao (Radix Arnebiae seu Lithospermi)

Proche du myosotis

Yun Tai (Caulis seu folium brassicae)

Colza

Les plantes qui rafraîchissent la Chaleur due au Vide (Qing Xu Re Yao)

Qing Hao (Herba Artemisiae Annuae)

Armoise amère ordinaire. Absinthe chinoise.

Di Gu Pi (Cortex Lycii Radicis)

Liciet de Chine

Bai Wei (Radix Cynanchi Atrati)

 

Yin Chai Hu (Radix Stellariae Dichotomiae)

Stellaire

Hu Huang Lian (Rhizoma Picrorhizae)

Picrorhiza

Les plantes purgatives (Xie Xia Yao)

Les plantes qui attaquent et purgent par le bas (Gong Xia Yao)

Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei)
Jiang Jun (Radix et Rhizoma Rhei)

Rhubarbe.
Zhi Da Huang (Rhizoma et radix rhei Praeparata).
Tan Da Huang (Rhizoma et radix rhei Praeparata Calcinatus)
Shu Da Huang (Rhizoma et radix rhei Praeparata)
Jiu Zhi Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei Cum Vino Tosta)

Mang Xiao (Natrii Sulfas)

sulfate de soude

Xuan Ming Fen (Natrii Sulfas Exsiccatus)

sulfate de soude (après l’extraction de l’eau de Mang Xiao)

Fan Xie Ye (Folium Sennae)

Séné

Lu Hui (Aloe vera)

Aloès. Lys du désert.

Les produits humectants et purgatifs (Run Xia Yao)

Huo Ma Ren (Semen Cannabis Sativae)

Graines de Chanvre.
Ma Zi Ren.

Yu Li Ren (Semen pruni)

 

Hai Song Zi (Semen Pinus Koraiensis)

Pignons de pin

Feng Mi (Miel)

 

Bi Ma Zi (Semen ricini)

Ricin

Les produits cathartiques et diurétiques (Jun Xia Zhu Shui Yao)

Gan Sui (Radix Euphorbiae Kansui)

Euphorbe chinoise

Da Ji (Radix Euphorbiae Pekinensis)

Cirse du Japon

Yuan Hua (Flos Genkwa)

 

Rao Hua (Flos wikstroemiae chamaedaphnes)

 

Ba Dou (Fructus crotonis)

Croton. Pignon d'Inde.

Qian Niu Zi (Semen Pharbitidis)

 

Xu Sui Zi (Semen Euphorbiae Lathyridis)

Épurge. Qian Jin Zi.

Shang Lu (Radix Phytolaccae)

Phytolaque.

Les plantes chassant le Vent et l’Humidité (Qu Feng Shi Yao)

Du Huo (Radix Angelicae Pubescentis)

Angélique sauvage. Angélique poilue.

Wei Ling Xian (Radix Clematidis Chinensis)

Clématite de Chine

Fang Ji (Radix Stephaniae Tetrandrae)
Han Fang Ji (Radix Stephaniae Tetrandrae)

 

Guang Fang Ji (Radix Aristolochiae Fangchi)
Mu Fang Ji (Radix Aristolochiae Fangchi)

 

Qin Jiao (Radix Gentianae Macrophyllae)

Racine de gentiane

Xi Xian Cao (Herba Siegesbeckiae)

 

Mu Gua (Fructus Chaenomelis Lagenariae)

Coing. Papaye. Cognassier.

Luo Shi Teng (Caulis Trachelospermi Jasminoïdis)

Jasmin étoilé

Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis radicis)

Eleuthérocoque.

Sang Zhi (Ramulus Mori Albae)

Jeunes branches de mûrier du ver à soie

Sang Ji Sheng (Herba Taxilli)
Sang Ji Sheng (Ramulus Loranthi Seu Visc)

Branche de loranthe

Bai Hua She (Agkistrodon Seu Bungarus)

 

Shen Jin Cao (Herba Lycopodii)

Kuan Jin Teng.

Wu Shao She (Zaocys Dhumnades)

 

She Tui (Periostracum Serpentis)

épouille du serpent

Hu Gu (Os Tigris)

Os du tigre

Chou Wu Tong (Folium Clerodendri Trichotomi)

 

Xu Chang Qing (Radix Cynanchi Paiculali)

 

Hai Tong Pi (Cortex Erythrinae Variegatae)

 

Can Sha (Excrementum Bombycis Mori)

Excréments séchés de ver à soir domestique

Hai Feng Teng (Caulis Piperis Futokadsurae)

 

Qian Nian Jian (Rhizoma Homalomenae Occultae)

 

Shi Nan Ye (Folium Photiniae)

 

Song Jie (Lignum Pini Nodi)

 

Song Zi (Resina Pini Nodi)

 

Song Mao (Folium Pini Nodi)

 

Tian Xian Teng (Caulis Aristolochiae)

 

Qing Feng Teng (Caulis Sinomenii Acuti)

 

Lei Gong Teng (Radix Tripterygium wilfordii)

 

Chuan Shan Long (Rhizoma Dioscoreae Nipponicae)

 

Xia Tian Wu (Rizoma Corydalis Decumbentis)

 

Lao Guan Cao (Herba Erodii seu Geranii)

 

Lu Xian Cao (Herba Pyrolae)

Pyrole

Les plantes aromatiques qui transforment l'Humidité (Fang Xiang Hua Shi Yao)

Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis Lanceae)

Atractyle.
Fu Chao Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis Lanceae Cum Furfure Tosta)

Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis)

Magnolia.
Jiu Zhi Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis Cum Vino Tosta)
Hou Po Hua (Flos Magnoliae Officinalis)

Pei Lan (Herba Eupatorii Fortunei)

Eupatoire Chanvrine

Huo Xiang (Herba Agastaches seu Pogostemi)

Hysope géante. Patchouli.

Guang Huo Xiang (Herba Pogostemonis)

 

Cao Guo (Fructus Amomi Tsao-Ko)

 

Sha Ren (Fructus Seu Semen Amomi)

Amome.
Jiang Zhi Sha Ren (Fructus Seu Semen Amomi Cum Zingiberis Tost )

Bai Dou Kou (Fructus Amomi Rotundus)
Bai Dou Kou (Fructus Amoumi Cardamomi)

Cardamomome

Cao Dou Kou (Semen Alpiniae Katsumadai)

Petit galanga

Les plantes qui facilitent l'élimination de l'Eau et permettent l'écoulement de l'Humidité (Li Shui Shen Shi Yao)

Zhu Ling (Sclerotium Polypori Umbellati)

Polypore en ombrelle

Ze Xie (Rhizoma Alismatis Orientalis)

Plantain aquatique

Yi Yi Ren (Semen Coicis Lachryma Crudae)
Yi Mi (Semen Coicis Lachryma Crudae)

Orge chinoise.
Yi Yi Gen (Radix Coicis Lachryma)
Chao Yi Mi Ren (Semen Coicis Lachryma Tosta)

Fu Ling (Sclerotium Poriae Cocos)
Fu Ling (Poria)

Champignon pleurote. Pachyme.

Fu Shen (Sclerotium poriae cocos pararadicis)

Partie la plus centrale de Fu Ling.

Che Qian Zi  (Semen Plantaginis)

Plantain (graine).
Sheng Che Qian Zi (Semen Plantaginis Crudae
Yan Zhi Che Qian Zi (Semen Plantaginis Crudae Cum Sal Tosta)
Chao Che Qian (Semen Plantaginis Tosta)

Che Qian Cao (Herba Plantaginis)

Plantain (ensemble)

Hua Shi (Talcum)

Talc

Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae)

Lysimaque chinoise

Hai Jin Sha (Spora Lygodii Japonici)

 

Mu Tong (Caulis Akebiae)

Akebia

Chuan Mu Tong (Caulis Clematidis Armandii)

Clématite

Guan Mu Tong (Caulis Aristolochiae manshuriensis)

Risque de toxicité rénale

Tong Cao (Medulla Tetrapanacis Papyriferi)

moelle d'Aralia papylifera

Shi Wei (Folium Pyrrosiae)

 

Qu Mai (Herba Dianthi)

Œillet suprême. Œillet de Chine.

Bian Xu (Herba Polygoni Avicularis)

Renouée des oiseaux

Bi Xie (Rhizoma Dicoreae Hypoglaucae)

Igname

Yin Chen Hao (Herba Artemisiae Capillaris)

Armoise

Chi Xiao Dou (Semen Phaseoli Calcarati)

Haricot Aduki. Hong Dou.

Deng Xin Cao (Medulla Junci Effusi)

Jonc épars.

Di Fu Zi (Fructus Kochiae Scopariae)

Kochia, Faux cyprè.

Hu Lu (Pericarpium Lagenariae)

Pelure de la gourde

Ze Qi (Herba Euphorbiae Helioscopae)

Euphorbe réveille-matin

Dong Gua (Fructus Benincasae Hispidae)

Courge, calebasse (fruit), Melon d’hiver.

Dong Gua Pi (Exocarpium Benincasae Hispidae)

Courge, calebasse (fruit), Melon d’hiver.

Dong Gua Zi (Semen Benincasae Hispidae)

Courge, calebasse (fruit), Melon d’hiver.
Dong Gua Ren.

Yu Mi Xu (Stigma Maydis)

Barbes de maïs

Dong Kui Zi (Semen Abutili Seu Malvae)

Mauve de Chine

Dan Zhu Ye (Herba Lophatheri Gracilis)

Feuilles de Bambou sauvage

Li Yu (Cyprinus)

Carpe

Lou Gu (Gryllotalpa)

Courulière

Les plantes qui réchauffent l’Interne (Wen Li Yao)

Fu Zi (Radix Aconiti Carmichaeli Praeparata)

Aconit

Chuan Wu (Radix Aconiti Carmichaeli)
Wu Tou (Radix Aconiti Carmichaeli)

Aconit.
Zhi Chuan Wu (Radix Aconiti Carmichaeli Praeparata)

Tian Xiong (Radix Aconiti Fischeri)

Racines longues et fines de Fu Zi et Cao Wu Tou

Cao Wu Tou (Radix Aconiti Kusnezoffii)

Tubercules de Wu Tou.
Zhi Cao Wu (Radix Aconiti Kusnezoffii praeparata)

Rou Gui (Cortex Cinnamomi Cassiae)

Écorce de cannelle. Gui Xin.

Wu Zhu Yu (Fructus Evodiae Rutaecarpae)

Evodie

Hua Jiao (Pericarpium Zanthoxyli)

Poivre chinois. Poivre anisé. Xanthoxyle. Poivre de Cayenne. Chuan Jiao.

Jiao Mu (Semen Zanthoxyli)

Semence de Hua Jiao

Hu Jiao (Fructus Piperis Nigri)

Poivrier

Bi Cheng Qie (Fructus Cubetae)

Cubèbe. Poivre à queue.

Bi Ba (Fructus Piperis Longi)

Poivre long.

Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis Officinalis)

Gingembre sec.
Chao Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis Officinalis Tosta)

Pao Jiang (Rhizoma Zingiberis Officinalis)

Gingembre sauté

Gao Liang Jiang (Rhizoma Alpiniae Officinarum)

Galanga de Chine. Sorgho.

Hong Dou Kou (Fructus Alpiniae Galangae)

Fruit mature de Gao Liang Jiang

Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi Vulgaris)

Fenouil amer. Anis.
Chao Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi Vulgaris Tosta)
Hui Xiang.

Ba Jiao Hui Xiang (Fructus Anisi Stellati)

Anis étoilé. Badianier de Chine. Da Hui Xiang.

Ding Xiang (Flos Caryophylli)

Clou de girofle

Mu Ding Xiang (Flos Caryophylli)

Fruit mature de Ding Xiang (femelle)

Xi Xin (Herba cum Radice Asari)

Asaret.
Mi Zhi Xi Xin (Herba cum Radice Asari Cum Mel Tosta)

Les plantes qui régularisent l'Énergie (Li Qi Yao)

Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)

Peau de mandarine (fruit mûr). Écorce d’orange. Ju Pi.

Qing Pi (Pericarpium Citri Reticulatae Viride)

Peau d’orange verte (fruit non mûr)

Zhi Qiao (Fructus Citri Aurantii)

Mandarine. Orange.

Zhi Shi (Fructus Citri Aurantii Immaturus)

Mandarine verte. Orange amère (fruit non mature).
Fu Chao Zhi Shi (Fructus Citri Aurantii Immaturus Cum Furfure Tosta)

Fo Shou (Fructus Citri Sarcodactylis)

Cédrat.
Fo Shou Hua (Flos Citri Sarcodactylis)

Mu Xiang (Radix Aucklandiae Lappae)
Mu Xiang (Radix Saussureae)

Guang Mu Xiang. Yun Mu Xiang.

Tu Mu Xiang (Radix Inulae)

Saussurea

Xiang Fu (Rhizoma Cyperi Rotundi)

Papyrus. Souchet en forme d’olive.

Wu Yao (Radix Linderae Strychnifoliae)

 

Chen Xiang (Lignum Aquilariae Resinatum)

Bois d’aigle. Aquilaria.

Chuan Lian Zi (Fructus Meliae Toosenda)

Jin Ling Zi

Li Zhi He (Semen Litchi Sinensis)

Noyau de litchi

Xie Bai (Bulbus Allii Macrostemi)

Oignon chinois

Tan Xiang (Lignum Santali Albi)

Santal blanc

Shi Di (Calyx Diospyros Kaki)

Kaki. Plaqueminier.

Xiang Yuan (Fructus Citri Wilsonii)

 

Gou Guan (Fructus Citri Medicae)

Cédrat.
Pamplemousse Ichang.

Qing Mu Xiang (Radix Aristolochiae Recurvilabra)

 

Dao Dou (Semen Canavaliae)

Pois sabre

Mei Gui Hua (Flos Rosae Rugosae)

Pétales de rose. Boutons de roses.

Gan Song (Rhizoma et Radix Nardostachyos)

Nard. Jatamansi. Gan Song Xiang.

Shan Nai (Rhizoma Kaempferiae)

Galanga

Bai Mei Hua (Flos Mume)

Prunus mume. Lu E Mei Hua.

Jiu Xiang Chong (Aspongopus)

 

Zi Tan (Lignum Pterocarpi Indici)

Loupe d'Amboine

Les plantes qui facilitent la digestion (Xiao Shi Yao)

Shan Zha (Fructus Crataegi)

Fruit de l’Aubépine ou cenelle.
Chao Shan Zha (Fructus Crataegi Tosta)

Shen Qu (Massa Medicata Fermentata)

Mélange fermenté de farine, de son et d’herbes.
Chao Shen Qu (Massa Medicata Fermentata Tosta)

Mai Ya (Fructus Hordei Germinatus)

Germes de blé. Orge germinative.
Chao Mai Ya (Fructus Hordei Germinatus Tosta)

Gu Ya (Fructus Oryzae Germinatus)

Pousses de riz

Ji Nei Jin (Endothelium Corneum Gigeriae Galli)

Paroi interne du gésier de poule.

Lai Fu Zi (Semen Raphani)

Radis long. Navet chinois.

Lai Fu (Radix Raphani)

Racines de radis.

Les plantes antihelminthiques (Qu Chong Yao)

Shi Jun Zi (Fructus Quisqualis)

 

He Shi (Fructus Carpesii Abrotanoidis)

 

Ku Lian Pi (Cortex Meliae)

Margousier

Bing Lang (Seman Arecae Catechu)

Graine de bétel. Noix d'Arech.

Da Fu Pi (Pericarpium Arecae Catechu)

Fibre de la coque de la Noix d’Arech

Nan Gua Zi (Semen Cucurbitae)

Graine de citrouille.

Lei Wan (Omphalia)

 

Guan Zhong (Rhizoma Dryopteris Crassirhizomatis)

Fougère

Les plantes hémostatiques (Zhi Xue Yao)

Da Ji (Herba seu radix Cirsii Japonici)

Cyrse du Japon

Xiao Ji (Herba Cirsii)

 

Di Yu (Radix Sanguisorbae Officinalis)

Sanguisorbe. Grande pimprenelle.
Di Yu Tan (Radix Sanguisorbae Officinalis Carbonisatus)

Bai Mao Gen (Rhizoma Imperatae Cylindricae)

Red Baron (Graminées)

Huai Shi (Fructus Sophorae Japonicae)

Sophora du Japon (fruit mûr)

Huai Hua (Flos Sophorae Immaturus)

Sophora du Japon (bouton de fleur)

Ce Bo Ye (Cacumen Biotae Orientalis)

 

Xian He Cao (Herba Agrimoniae Pilosae)

Aigremoine. Eupatoire.

Bai Ji (Rhizoma Bletillae Striatae)

Orchidée japonaise

Zong Lü Tan (Trachycarpi carbonisé)

 

Xue Yu Tan (Crinis Carbonisatus)

Cheveux carbonisés

San Qi (Radix Notoginseng)
San Qi (Radix Pseudoginseng)

Pseudoginseng. Notoginseng.
Shen San Qi.  Tian Qi.

Qian Cao (Radix Rubiae Cordifoliae)

Garance.
Cancérigène en expérimentation animale

Pu Huang (Pollen Typhae)

Typha.
Chao Tan Pu Huang (Pollen Typhae Calcinatum)
Sheng Pu Huang (Pollen Typhae Crudae)

Juan Bo (Herba Selaginellae)

 

Ai Ye (Folium Artemisiae Argyi)

Armoise commune.
Ai Ye Tan (Folium Artemisiae Argyi carbonisé)

Zhu Ma Gen (Radix Boehmeriae)

 

Ou Jie (Nodus Nelumbinis Rhizomatis)

Nœud de racine de lotus

Tu Da Huang (Radix Rumicis obtusifolii)

Oseille à feuilles obtuses

Tie Xian Cai (Herba Acalyphae)

 

Zi Zhu Ye (Folium Callicarpae)

 

Fu Long Gan (Usta Terra Flava)

Argile brûlée de four

Bai Cao Shuang (Pulvis Fumi Carbonisatus)

Cendres des conduits de cheminées ou celles recueillies juste à la sortie des fours dans lesquels ont été brûlés différents végétaux.

Hua Rui Shi (Ophicalcitum)

Provient de la pierre

Les plantes qui activent la circulation du Sang et éliminent la stase sanguine (Huo Xue Qu Yu Yao)

Chuan Xiong (Radix Ligustici Chuanxiong)

Livèche. Ligustique.

Ru Xiang (Gummi Olibanum)

Oliban. Encens.
Cu Zhi Ru Xiang (Gummi Olibanum Cum Aceto Tosta)

Mo Yao (Resina Commiphorae Myrrhae)

Cire de l’arbre de myrrhe

Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis Yanhusuo)

Corydale. Corydalis. Yan Hu. Yuan Hu. Yuan Hu Suo.
Cu Zhi Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis Yanhusuo Cum Aceto Tosta)

Yu Jin (Radix Curcumae)

Safran. Curcuma.

Jiang Huang (Rhizoma Curcumae Longae)

Safran des Indes (rhizome). Curcuma.

E Zhu (Rhizoma Zedoariae)

Zédoaire

San Leng (Rhizoma Sparganii Stoloniferi)

 

Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae)

Sauge rouge. Zi Dan Shen.

Hu Zhang (Rhizoma Polygoni Cuspidati)

Renouée japonaise. Bambou japonais.

Yi Mu Cao (Herba  Leonuri Heterophylli)

Agripaume. Chong Wei.

Yi Mu Cao Zi (Semen Leonuri Heterophylli)

Chong Wei Zi.

Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi)

 

Hong Hua (Flos Carthami Tinctorii)

Carthame des teinturiers. Chardon.

Tao Ren (Semen Pruni Persicae)

Amande de pêche. Pêcher.

Fan Hong Hua (Stigma Croci)

Safran. Zang Hong Hua.

Wu Ling Zhi (Excrement Trogopteri seu Pteromi)

Excrément d’écureuil.
Cu Zhi Wu Ling Zhi (Excrement Trogopteri seu Pteromi Cum Aceto Tosta)

Niu Xi (Achyranthes Bidentata)
Huai Niu Xi (Radix Achyranthis Bidentatae)
Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae Officianalis)

Achyranthes. Cyathula.
Jiu Zhi Chuan Niu (Radix  Cyathulae Officianalis Cum Vino Tosta)

Chuan Shan Jia (Squama Manitis Pentadactylae)

Écaille de Pangolin

Di Bie Chong (Eupolyphaga seu Opsithplatia)

 

Shui Zhi (Hirudo)

Sangsue. Ma Huang.

Meng Chong (Atylotus Tabanus)

 

Jiang Xiang (Lignum Dalbergiae odorifera)

 

Ze Lan (Herba Lycopi Lucidi)

Orchidée de mars. Lycopode.

Wang Bu Liu Xing (Semen Vaccariae Segetalis)

Chao Wang Bu Liu Xing (Semen Vaccariae Segetalis Tosta)

Liu Ji Nu (Herba Artemisiae Anomalae)

 

Su Mu (Lignum Sappan)

Césalpinie

Ye Ming Sha (Excrementum Vespertilionis Murini)

Selles desséchées de la chauve-souris.

Ma Bian Cao (Herba Verbenae Officinalis)

Verveine

Gan Qi (Lacca Sinica Exsiccata)

 

Ling Xiao Hua (Flos Campsis)

Bignone de Chine. Zi Wei.

Zao Ci (Spina Gleditsiae Sinensis)

Févier de Chine. Zao Jiao Ci.

Zi Ran Tong (Pyritum)

 

Feng Zhi Xiang (Resina Liquidambaris)

Copalme de chine. Bai Jiao Xiang.

Yue Ji Hua (Flos Rosae Chinensis)

Rosiers de Chine

Mao Dong Qing (Radix Ilicis Pubescentis)

 

Shui Hong Hua Zi (Fructus Polygoni Orientalis)

Renouée orientale

Qiang Lang (Catharsius)

 

Les plantes qui transforment les Glaires (Hua Tan Yao)

Ban Xia (Rhizoma Pinelliae Ternatae)

Arum tacheté.
Sheng Ban Xia (Rhizoma Pinelliae Ternatae recens) : application externe.
Fa Ban Xia (Rhizoma Pinelliae Ternatae Praeparatum).
Qing Ban Xia (Rhizoma Pinelliae Ternatae Praeparatum Cum Alum.)
Jiang Ban Xia (Rhizoma Pinelliae Ternatae Cum Zingiberi).

Tian Nan Xing (Rhizoma Arisaematis)

Zhi Nan Xing (Rhizoma Arisaematis praeparatum).
Dan Nan Xing (Rhizoma Arisaematis cum bile).
Sheng Nan Xing (Rhizoma Arisaematis recens) : usage externe

Bai Fu Zi (Rhizoma Typhonii Gigantei)

 

Guan Bai Fu Zi (Radix Aconiti Coreani)

 

Bai Jie Zi (Semen Sinapis Albae)

Graines de Moutarde blanche

Jie Cai Zi (Semen Brassicae Junceae)

Graines de moutarde brune. Jie Zi

Xuan Fu Hua (Flos Inulae)

Inula aunée

Jin Fei Cao (Herba Inulae)

Partie aérienne de Xuan Fu Hua (Flos Inulae)

Bai Qian (Radix et Rhizoma Cynanchi Stauntonii)

 

Zao Jia (Fructus Gleditsiae Sinensis)

Févier de Chine

Fei Zao Jia (Fructus Gymnocladi)

 

Zao Jia Zi (Semen Gymnocladi)

Graine noire de Fei Zao Jia (Fructus Gymnocladi)

Jie Geng (Radix Platycodi Grandiflori)

Campanule de Chine à grandes fleurs.

Qian Hu (Radix Peucedani)

 

Gua Lou (Fructus Trichosanthis)

 

Gua Lou Pi (Pericarpium Trichosanthis)

 

Gua Lou Ren (Semen Trichosanthis)

 

Tian Zhu Huang (Concretio Silicea Bambusae)

Zhu Huang

Zhu Ru (Caulis Bambusae in Taeniis)
Zhu Ru (Caulis in Taenis Phyllostachys nigrae)

Bambou noir

Zhu Li (Succus Bambusae in Taeniis)

Jus de Bambou

Bei Mu (Bulbus Fritillariae Cirrhosae)
Chuan Bei Mu (Bulbus Fritillariae Cirrhosae)

Bulbe de fritillaire. Chuan Bei.

Zhe Bei Mu (Bulbus Fritillariae Thunbergii)

Fritillaire. Tu Bei Mu. Da Bei Mu.

Hai Ge Qiao (Concha Cyclinae Sinensis)

Duan Ge Qiao (Concha Cyclinae Sinensis Calcinatum)

Hai Zao (Herba Sargassii)

Algue des Sargasses

Kun Bu (Thallus Laminariae seu Eckloniae)

Algue Ecklonia

Hai Dai (Herba Zosterae Marinae)

Algue brune

Pang Da Hai (Semen Sterculiae lychnophorae)

Semences de mauve pourprée. Fruit de scaphiglotte

Hai Fu Shi (Pumex seu Os Costaziae)

Fu Hai Shi

Meng Shi (Lapis Chloriti seu Micae Aureus)

 

Jing Li (Succus Viticis Negundinis)

Vitex. Mu Jing Li.

Wa Leng Zi (Concha Arcae)

Mollusque.
Duan Wa Leng Zi (Concha Arcae Calcinatum)

Bi Qi (Tuber Eleocharitis Tuberosae)

Châtaigne d'eau de Chine. Di Li.

Ji Ni (Radix Adenophorae)

 

Hu Tong Lei (Resina Populi Diversifoliae)

 

Han Cai (Herba Rorippae)

 

Ming Dang Shen (Radix Changii)

 

Luo Han Guo (Fructus Siraitiae Grosvenorii)

Fruit D'Arhat

Feng Huang Yi (Membrana Follicularis Ovi)

Membrane folliculaire de l’œuf de la poule

Les plantes qui arrêtent la toux et calment la dyspnée (Zhi Ke Ping Chuan Yao)

Xing Ren (Semen Pruni Armeniacae)

Amande d’abrico. Ku Xing Ren.

Bai Bu (Radix Stemonae)

 

Zi Wan (Radix Asteris Tatarici)

Aster

Zi Su Zi (Fructus Perillae)

Perilla

Sang Bai Pi (Cortex Radicis Mori Albae)

Ecorce de Mûrier Blanc

Ting Li Zi (Semen Descurainiae seu Lepidii)

 

Pi Pa Ye (Folium Eriobotryae Japonicae)

Nèfle

Ma Dou Ling (Fructus Aristolochiae)

 

Bai Guo (Semen Ginkgo)

Fruit du ginko

Ai Di Cha (Herba Ardisiae Japonicae)

Ardisie

Yang Jin Hua (Flos Daturae)

Fleur du datura

Hua Shan Shen (Radix Physochlainae)

 

Zhong Ru Shi (Stalactitum)

 

Les plantes qui calment l'Esprit (An Shen Yao)

Zhu Sha (Cinnabaris)

Sulfure rouge de mercure

Hu Po (Succinum)

Ambre. Électrum.

Ci Shi (Magnetitum)

Oxyde naturel de Fer. Ling Chi Shi.
Duan Ci Shi (Magnetitum Calcinatum)

Long Gu (Ossis Mastodi Fossilia)
Long Gu (Os Draconis)

Sheng Long Gu (Ossis Mastodi Fossilia Crudae)

Long Chi (Dens Mastodi Fossilia)
Long Chi (Dens Draconis)

Duan Long Chi (Dens Draconis Tosta)

 

Jin (Aurum)

 

Tie (Ferrum)

Sheng Tie Luo

Suan Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae)

Graine de jujube.
Chao Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae Tosta)

Bai Zi Ren (Semen Platycladi)

Graines du thuya. Thuya d’Orient.

Yuan Zhi (Radix Polygalae Tenuifoliae)

Polygale.
Gan Cao Zhi Yuan Zhi (Radix Polygalae Tenuifoliae Cum Glycyrrh. Praep.)

Ling Zhi (Gonaderma Lucidum)

Champignon reishi

Zi Shi Ying (Fluoritum)

 

He Huan Pi (Cortex Albizziae Julibrissin)

Arbre à soie

He Huan Hua (Flos Albizziae Julibrissin)

 

Can Jian

Cocon du ver à soie

Xiong Can E

Ver à soie mâle

Di Long (Pheretima)

Lombrie

Dai Mao (Carapax Eretmochelytis)

Carapace de la tortue imbriquée

Luo Bu Ma (Folium Apocyni Veneti)

 

Les plantes qui calment le Foie et apaisent le Vent (Ping Gan Xi Feng Yao)

Ling Yang Jiao (Cornu Saigae Tataricae)

 

Shi Jue Ming (Concha Haliotidis)

 

Zhen Zhu (Margarita)

Perle

Zhen Zhu Mu (Concha Margaritiferae Usta)

Couche nacrée de la coque des animaux produisant les perles.

Zi Bei Chi (Concha Mauritiae)

 

Mu Li (Concha Ostreae)

Coquille d’huîtres

Bei Zi (Concha Monetariae)

 

Dai Zhe Shi (Haematitum)

 

Gou Teng (Ramulus Uncariae cum Uncis)

Gambier. Nauclée de Chine.

Tian Ma (Rhizoma Gastrodiae Elatae)

Ding Feng Cao

Ci Ji Li (Fructus Tribulli Terrestris)

Bai Ji Li.
Chao Bai Ji Li (Fructus Tribulli Terrestris Tosta).

Jue Ming Zi (Semen cassiae Torae)

Séné sauvage. Cao Jue Ming.

Quan Xie (Scorpio)

Scorpion

Wu Gong (Scolopendra Subspinipes)

Scolopendre. Tian Long. Bai Zhu.

Jiang Can (Bombyx Batryticatus)

Larves séchées de ver à soie

Les plantes qui ouvrent les Orifices (Kai Qiao Yao)

She Xiang (Moschus)

Matière odoriférante secrétée par les bourses de Chevrotain mâle.
Musc de Cerf.

Su He Xiang (Styrax Liquidis)

styrax d'Anatolie. Copalme.

Bing Pian (Borneolum)

Borneol. Camphre.

Shi Chang Pu (Rhizoma Acori Tatarinowii)
Shi Chang Pu (Rhizoma Acori Graminei)

Acore panaché

An Xi Xiang (Benzoinum)

Benjoin de Sumatra

Les plantes pour tonifier l'Énergie (Bu Qi Yao)

Ren Shen (Radix Ginseng)

Ye Shan Shen (Ren Shen sauvage de montagne).
Yuan Shen (Ren Shen de jardin).
Hong Shen (Ren Shen rouge).
Bai Shen (Ren Shen blanc) ou Tang Shen (Ren Shen sucré).
Ren Shen Lu (Cervix Ginseng).

Xi Yang Shen (Radix Panacis Quinquefolii)

Hua Qi Shen : American ginseng.

Tai Zi Shen (Radix Pseudostellariae)

 

Dang Shen (Radix Codonopsis Pilosulae)

Codonopsis

Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)

Atractyle.
Chao Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Albae Tosta)
Fu Chao Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae Cum Furfure Tosta )
Tu Chao Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae Cum Terra)

Huang Qi (Radix Astragali)

Racine d’Astragale.
Zhi Huang Qi (Radix Astragali Membranacei Mel Tosta)
Sheng Huang Qi (Radix Astragali Crudae)
Chao Huang Qi (Radix Astragali Tosta)

Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae Oppositae)

Igname chinois. Patate douce.

Bian Dou (Semen Album Lablab)

Haricot blanc.
Bai Bian Dou (Semen Dolichoris).
Bian Dou Yi (Testa Dolichoris).
Bian Dou Hua (Flos Dolichoris).

Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)

Réglisse.
Zhi Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Melle Tosta).
Sheng Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Crudae).

Da Zao (Fructus Jujubae)

Jujube. Datte rouge chinoise.

Yi Tang (Saccharum Granorum)

Sucre d’orge. Maltose.

Feng Mi (Mel)

Miel

Les plantes pour tonifier le Yang (Bu Yang Yao)

Lu Rong (Cornu Cervi Parvum)

Jeune corne du cerf.
Lu Jiao (Cornu Cervi).
Lu Jiao Jiao (Gelatinum Cornu Cervi).
Lu Jiao Shuang (Cornu Cervi Degelatinatum)

Zi He Che (Placenta Hominis)

Placenta humain

Ge Jie (Gecko)

Gecko commun. Tokay.

Hu Tao Ren (Semen Juglandis Regiae)

Graine de la noix. Hu Tao.

Rou Cong Rong (Herba Cistanches Deserticolae)

Tige de cistanche. Da Yun.

Suo Yang (Herba Cynomorii Songarici)

 

Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis)

Yan Zhi Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis Cum Sal Tosta)

Du Zhong (Cortex Eucommiae Ulmoidis)

 Arbre à Gutta. Écorce d’Eucommia.
Jiang Zhi Du Zhong (Cortex Eucommiae Ulmoidis Cum Zingiberis Tost)
Yan Zhi Du Zhong (Cortex Eucommiae Ulmoidis Cum Sal Praeparata )
Chao Du Zhong (Cortex Eucommiae Ulmoidis Tosta)

Xu Duan (Radix Dipsaci Asperi)

Inule des prairies. Chardon à foulon. Cardère. Chuan Duan.

Gou Ji (Rhizoma Cibotii)

Fougère de java.
Jing Mao Gou Ji.

Yi Zhi Ren (Fructus Alpiniae Oxyphyllae)

Cardamone

Sha Yuan Zi  (Semen Astragali Complanati)

 

Tu Si Zi (Semen Cuscutae Chinensis)

Graine de cuscute

Hu Lu Ba (Semen Trigonellae Foeni-graeci)

 

Yang Qi Shi (Actinolitum)

Silicate. Amiante d’actinolite.

Yin Yang Huo (Herba Epimedii)
Xian Ling Pi (Herba Epimedii)

Zhi Yin Yang Huo (Herba Epimedii Tosta)

Gu Sui Bu (Rhizoma Drynariae)
Shen Jiang (Rhizoma Drynariae)

 

Bu Gu Zhi (Fructus Psoraleae Corylifoliae)

Psoralier. Po Gu Zhi.
Yan Zhi Bu Gu Zhi (Fructus Psoraleae Corylifoliae Cum Sal Tosta)
Jiu Chao Bu Gu Zhi (Fructus Psoraleae Corylifoliae Praepc.Vino)

Dong Chong Xia Cao (Cordyceps Sinensis)

Fungus

Hai Gou Shen (Testis et penis Callorhini)

 

Hai Ma (Hippocampus)
Hai Ma (Syngnathus)

 

Xian Mao (Rhizoma Curculiginis Orchioidis)

Jiu Zhi Xian Mao (Rhizoma Curculiginis Orchioidis Cum Vino Tosta)

Jiu Cai (Herba Alii Tuberosi)

Ciboulette. Ail (feuilles).

Jiu Zi (Semen Alii Tuberosi)

Ciboulette. Ail (graines).

Yang Rou

Chair de mouton

Les plantes pour tonifier le Sang (Bu Xue Yao)

Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)

Angélique de Chine. Chuan Dang Gui.
Dang Gui Shen (Corporalis) : nourrir le Sang
Dang Gui Wei (Radix Angelicae Sinensis pars caudale) : vivifier le Sang
Chao Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis Tosta)
Fu Chao Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis Cum Furfure Tosta)
Jiu Zhi Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis Cum Vino Tosta)

He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori)

Renouée à fleurs nombreuses.
Sheng Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Crudae).
Mi Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Cum Mel Tosta)
Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Cum Soja Nigra Praeparata)

Ye Jiao Teng (Caulis Polygoni Multiflori)

Renouée à fleurs nombreuses.

Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Glutinosae praeparata)

Digitale de Chine. Rehmannia.
Shu Di.

Bai Shao Yao (Radix Alba Paeoniae)

Racine de pivoine blanche.
Shao Yao. Bai Shao.
Jiu Zhi Bai Shao (Radix Alba Paeoniae Cum Vino Tosta)
Chao Huang Bai Shao Yao (Radix Alba Paeoniae Tosta)
Sheng Bai Shao (Radix Alba Paeoniae recens).

E Jiao (Colla corii Asini)

Gélatine fabriquée de la peau d’âne

Huang Ming Jiao (Gelatinum Flavum)

Gélatine fabriquée de la peau du bœuf

Long Yan Ro (Arillus Euphoriae Longanae)

Longane. Gui Yuan.

Les plantes pour tonifier le Yin (Bu Yin Yao)

Sha Shen (Radix Adenophorae Seu Glehniae)

Campanulaceae (Nan Shan Shen)
Umbelliferae (Bei Sha Shen)

Mai Men Dong (Tuber Ophiopogonis Japonici)

Racine de Liriope.
Mai Dong.

Tian Men Dong (Tuber Asparagi Cochinchinensis)

Asperge.
Tian Dong.

Huang Jing (Rhizoma Polygonati)

Sceau de Salomon

Bai He (Bulbe de Lys)

 

Gou Qi Zi (Fructus Lycii)

Fruit de néflier.
Liciet de Chine.
Fruit de Liciet de Barbarie.

Shi Hu (Herba Dendrobii)

Orchidée

Yu Zhu (Rhizoma Polygonati Odorati)

Sceau de Salomon.  Odorant.

Han Lian Cao (Herba Ecliptae Prostratae)

 

Nü Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi)

Troène.
Nü Zhen Ye (Folium Ligustri Lucidi).

Sang Shen (Fructus Mori Albae)

Fruit mûr du mûrier blanc

Bie Jia (Carapax Amydae)

Carapace dorsale de tortue

Gui Ban (PlastrumTestudinis)

Carapace ventrale de la tortue terrestre.
Cu Zhi Gui Ban (PlastrumTestudinis Cum Aceto Tosta)
Gui Ban Jiao (Colla Plastri Testudinis).

Chu Shi (Fructus Broussonetiae)

Fruit du Mûrier à papier.
Chu Pi (Cortex Broussonetiae)

Luo Hua Sheng (Semen Arachidis Hypogaeae)

Graines d’arachide. Hua Sheng Ren.

Hu Ma (Semen Sesami)

Sésame noir

Wu Gu Ji (Gallus Domesticus)

Poulet aux os noirs

Hei Da Dou (Semen Glyeine Max)

Soja noir

Les plantes astringents (Shou Se Yao)

Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)

Schisandra. Wu Mei Zi.
Chao Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis Tosta)

Ma Huang Gen (Radix Ephedrae)

 

Shi Liu Pi (Pericarpium Punicae Granati)

Grenade

Wu Mei (Fructus Pruni Mume)

Prune noire

He Zi (Fructus Terminaliae Chebulae)

Myrobolan noir

Rou Dou Kou (Semen Myristicae Fragrantis)

Noix de muscade et macis.
Rou Guo.

Yu Yu Liang (Limonitum)

Oxyde ferrique naturel hydraté.
Yu Liang Shi.

Lian Zi (Semen Nelumbinis Nuciferae)

Graines de lotus.
Ou Shi

Lian Xu (Stamen Nelumbinis Nuciferae)

Étamine de lotus

Lian Zi Xin (Plumula Nelumbinis Nuciferae)

Germes de lotus
Lian Xin

Lian Fang (Receptaculum Nelumbinis Nuciferae)

Réceptacle de lotus
Lian Peng

He Ye (Folium Nelumbinis Nuciferae)

Feuilles de lotus. Feuille de nénuphar.
Lian Ye.

Ou Jie (Nodus Rhizomatis Nelumbinis Nuciferae)

Nœuds de racine de lotus.
Tan Lian Ou Jie (Nodus Rhizomatis Nelumbinis Nuciferae Calcinatum)
Lian Ou Jie Fen (Pulvis Nodus Rhizomatis Nelumbinis)

Shan Zhu Yu (Fructus Corni Officinalis)

Cornouiller officinal.
Shan Yu Rou.

Jin Yin Zi (Fructus Rosae Laevigatae)

Fruit de Rosier grimpant

Fu Xiao Mai (Semen Levis Tritici Aestivi)

Épis de Blé

Qian Shi (Semen Euryales Ferocis)

Nénuphar épineux

Sang Piao Xiao (Oötheca Mantidis)

Étui d’œuf de la mante. Œufs de Mante religieuse.
Tang Lang Zi.

Chun Pi (Cortex Ailanthi Altissimae)

Écorce de l’ailante

Wu Bei Zi (Galla Rhois Chinensis)

Galle de Chine

Hai Piao Xiao (Os Sepiae seu Sepiellae)

Os de sèche.
Wu Zei Gu.

Fu Pen Zi (Fructus Rubi Chingii)

Framboise

Ying Su Ke (Pericarpium Papaveris Somniferi)

Graine de pavot

Les plantes anti-tumorales (Kang Zhong Liu Yao)

Chang Chun Hua (Herba Catharanthis)

Pervenche de Madagascar

Xi Shu (Frctus seu Radix Camptothecae)

Happytree

Bai Hua She She Cao (Herba Oldenlandia diffusa)

Hédyotis.

Shan Ci Gu (Pseudobulbus Oremastrae Appendiculatae)

 

San Jian Shan (Folium et Ramulus Cephalotaxi)

Harringtonine

Long Kui (Heba Solani Nigri)

Morelle noire. Amourette.

Bai Ying (Herba Solani Lyrati)

 

Ban Bian Lian (Herba cum Radice Lobeliae Chinensis)

 

Ban Zhi Lian (Herba Scutellariae Barbatae)

 

She Mei (Herba Duchesneae)

 

Zhong Jie Fen (Herba Sarcandrae)

Jiu Jie Cha

Nong Ji Li (Herba Crotalariae)

 

Huang Yao Zi (Rhizoma Dioscoriae bulbiferae)

Thuma

Shi Jian Chuan (Herba Salviae chinensis)

 

Les plantes à usage externe (Wai Yong Yao)

Liu Huang (Sulfur)

Souffre. Shi Liu Huang.

Lu Gan Shi (Calamina)

Calamine.
Bai Gan Shi. Gan Shi.

Hai Er Cha (Catechu)

Acacia à cachou.
Er Cha.

Ban Mao (Mylabris)

 

Mao Gen

Ranunculus japonicus Thunb.

Da Suan (Bulbus Allii Sativi)

Ail

She Chuang Zi (Fructus Cnidii)

 

Chan Su (Venenum Bufonis)

Venin de Crapaud

Ma Qian Zi (Semen strychni)

Noix vomique

Lu Feng Fang (Nidus Polistes)

Nids de guêpe

Si Gua Luo (Retinervus Luffae Fructus)

Eponge végétal

Xue Jie (Caulis Schisandrae)

Corydalis

Zhang Nao (Camphorae)

Camphre

Shou Gong (Gekko Japonici)

Lézard. Tian Long.

Chang Shan (Radix Dichroae)

 

Xiong Huang (Realgar)

Réalgar. Arsenic rouge. Disulfide d’arsenic

Ci Huang (Orpimentum)

Orpiment. Arsenic jaune.

Pi Shi (Arsenicum Sublimalum)

Arsénolite

Qing Fen (Calomelas)

Calomel. Cristaux de chlorure de mercure.

Sheng Yao (Hydrargyrum Oxydatum Crudum)

San Xian Dan

Qian Dan (Plumbum Rubrum)

Huang Dan

Mi Tuo Seng (Lithargyrum)

Litharge

Peng Sha (Borax)

 

Bai Fan (Alumen)

Alun
Ming Fan

Zao Fan (Melanteritum)

Vitriol vert

Shi Hui (Calx)

Chaux

Xiao Shi (Sal Nitri)

Nitre. Nitrate de potassium.

Bai Nao Sha (Sal Ammoniacum)

NH4Cl

Zi Nao Sha (Halitum Violaceum)

NaCl

Dan Fan (Chalcanthitum)

Vitriol. Chalcanthite.

Fu Rong Ye (Folium Hibisci Mutabilis)

Caprice de femme

Da Feng Zi (Semen Hydnocarpi Anthelmintici)

 

Lang Du (Radix Euphorbiae Ebracteolatae)

 

Tu Jing Pi (Cortex Pseudolaricis)

Mélèze doré

Chong Bai La (Cera Chinensis)

Cire d’insecte

Autres

Ba Wang Hua (Flos Hylocerei Undati)

Hylocereus. Pitahaya.
Jian Hua.

Bai Mao Hua (Flos Imperatae Cylindricae)

Red Baron

Ce Bai Ye (Cacumen Platycladi)

Brindilles. Feuilles de thuya. Cyprès.

Cha Ye (Folium Camelliae Sinensis)

Thé.
Lu Cha Ye (Folium Camelliae Sinensis Verde)

Fa Guo Bai He

Artichaut

Gan Zi (Fructus Citri Chachiensis)